تعمیرات محصولات رونتا

در این مرکز محصولات برقی رونتا شامل جارو برقی ، جاروشارژی ، اطو و اطوهای مخزندار تعمیر و سرویس می گردند.

درخواست خود را بنویسید